ประวัติความเป็นมา

จังหวัดราชบุรีมีชื่ออันเป็นมงคลยิ่งหมายถึง “เมืองพระราชา”พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี   ได้เคยดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทยจากการศึกษาและขุดค้นของนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดี พบว่าดินแดนแถบลุ่มน้ำแม่กลองนี้เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัยและมีความรุ่งเรื่องมาตั้งแต่อดีตจากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายที่ขุดพบ   อาทิเช่น ขวานหิน ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผา  ทำให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ตั้งแต่ยุคหินกลาง  อายุประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว  ตลอดจนการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยหินใหม่ และได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งสันนิฐานว่าตั้งเป็นเมืองขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 12ครั้นถึงพุทธศตวรรษที่ 18  เมืองราชบุรีได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง ณที่ปัจจุบันโดยมีพระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหารเป็นประธานอยู่กลางเมือง